Xianghui Wu

Xianghui Wu

Deputy Manager of Marketing Dept. LIFECOME BIOCHEMISTRY CO.,LTD.